Upravljavec vaših osebnih podatkov je podjetje Servier Pharma, d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, matična številka: 1646737000 (v nadaljevanju: upravljavec). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu je g. Fabrice Barbu.


Spoštujemo zasebnost vseh, ki uporabljajo našo spletno stran in osebne podatke zbiramo ter uporabljamo samo na način, ki je opisan v tej politiki varstva osebnih podatkov in je združljiv z našimi obveznostmi in vašimi pravicami skladno z veljavno zakonodajo. Omenjena politika varstva vaših osebnih podatkov velja samo, kadar uporabljate našo spletno stran.

1. Katere podatke zbiramo?

Od uporabnikov svoje spletne strani lahko zbiramo nekatere ali vse od spodaj navedenih podatkov:

 • podatke, ki nam jih posredujete z uporabo dela spletne strani, ki je namenjen posredovanju kontaktnih podatkov: ime, priimek, e-naslov, telefonska številka, poštni naslov,
 • podatke, ki jih s pomočjo piškotkov samodejno zbiramo za statistične namene: obiskane strani, datum in čas obiska spletne strani, priljubljene vsebine, operacijski sistem, vrsta uporabljenega brskalnika, vrsta uporabljene strojne opreme ipd. (pri tem je treba upoštevati, da naši statistični piškotki ne dovoljujejo osebne identifikacije fizične osebe).  

V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR) osebni podatki pomenijo katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (v nadaljnjem besedilu: posameznik).

2. Kako uporabljamo vaše podatke?

V skladu z GDPR mora uporaba vaših osebnih podatkov z naše strani vedno temeljiti na zakoniti pravni podlagi. Upravljavec osebnih podatkov obdeluje navedene vrste podatkov na različnih podlagah. Te podlage so lahko privolitev posameznika, pogodbeno razmerje, zakonske obveznosti upravljavca ali njegov legitimni interes.

Vaši podatki se lahko uporabijo za naslednje namene:

 • za izdelavo statističnih analiz, zlasti spletnega prometa;
 • za upravljanje in izboljšanje spletne strani z namenom uporabniku zagotoviti optimalno brskanje; 
 • za zagotavljanje odgovorov na prošnje ali vprašanja uporabnikov in po potrebi zagotavljanje tehnične pomoči;
 • za spremljanje zahtev v zvezi z našimi izdelki ali storitvami;
 • za obdelavo poročil o farmakovigilančnih primerih  v zvezi z našimi izdelki (t.j. poročil o varnosti naših izdelkov);
 • za obdelavo poročil o sumu na ponaredek izdelkov;
 • za obdelavo pritožb na kakovost izdelkov/storitev;
 • za zagotavljanje pravnih in zakonskih obveznosti, ki veljajo za upravljavca.

Podatkov ne obdelujemo dodatno na način, ki ni v skladu z zgoraj opisanimi nameni.

3. Kakšne so vaše pravice?

Imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave podatkov v zvezi podatki, ki se nanašajo na vas. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi in do prenosljivosti podatkov.

Kadar obdelava temelji na privolitvi imate pravico privolitev kadar koli preklicati, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Vaše zahtevke oziroma pravice lahko uveljavljate pri upravljavcu:

 • prek elektronskega sporočila na naslov: info.slovenija@servier.com
 • ali prek pošte na naslov: Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana.

Če imate kakršenkoli razlog za pritožbo v zvezi z uporabo vaših osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo podatkov v svoji državi. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, tel. št. 01 230 97 30, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si).

4. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki, ki jih zbira upravljavec, so shranjeni v obliki, ki omogoča vašo identifikacijo največ toliko časa, kolikor je potrebno za namen, za katerega so bili podatki zbrani. Natančneje:  

 1. osebni podatki, zbrani za merjenje občinstva se hranijo 6 mesecev;
 2. osebni podatki, zbrani za raziskovalne dejavnosti, se hranijo v informacijskih sistemih upravljavca podatkov, sodelujočega centra ali zdravstvenega delavca, ki sodeluje v raziskavi, dokler se preučevano zdravilo trži oz. 2 leti od zadnje objave rezultatov študije ali v primeru neobjave do podpisa končnega poročila o študiji. Podatki se nato arhivirajo v papirni ali elektronski obliki za obdobje, ki je v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi;
 3. osebni podatki, zbrani za farmakovigilančne aktivnosti, se hranijo 10 let po prenehanju ustreznega dovoljenja za promet; podatki se nato izbrišejo ali arhivirajo v anonimizirani obliki, razen če obvezni lokalni predpisi ne določajo drugače;
 4. osebni podatki, zbrani za upravljanje medicinskih informacij se hranijo 10 let po vaši zahtevi;
 5. osebni podatki, zbrani za povezavo z zdravstveno stroko se hranijo 5 let po vašem zadnjem sodelovanju z družbo SERVIER, nato se arhivirajo za obdobje 5 let in se zatem izbrišejo;
 6. osebni podatki, zbrani za upravljanje odnosov z zdravstvenimi delavci v zvezi s kliničnimi preskušanji se hranijo, dokler preučevano zdravilo ne pride na trg oz. do končnega poročila o raziskavi oz. do objave rezultatov študije. Podatki se nato v papirni ali elektronski obliki arhivirajo za obdobje, ki je v skladu veljavnimi zakoni in predpisi;
 7. osebni podatki, zbrani za komunikacijo in upravljanje odnosov in promocijskih aktivnosti (stiki z zdravstvenimi delavci) se hranijo 5 let po vašem zadnjem sodelovanju z družbo SERVIER, nato se arhivirajo za obdobje 5 let in zatem izbrišejo;
 8. osebni podatki, zbrani za pregledno upravljanje, se hranijo, arhivirajo in uničijo skladno z veljavnimi zakoni in predpisi;
 9. osebni podatki, zbrani za katerokoli drugo vrsto korespondence, se hranijo za obdobje 13 mesecev.

5. Kako varujemo vaše osebne podatke?

Vzpostavili smo ustrezne in poslovno sprejemljive tehnične in organizacijske varnostne ukrepe za hrambo vaših osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obravnavamo kot zaupne, ter za njihovo zaščito pred nepooblaščenim ali nezakonitim razkritjem ali dostopom, naključno izgubo, uničenjem, spreminjanjem ali škodo ob upoštevanju stanja tehničnega razvoja in stroškov izvedbe.

6. Ali posredujemo vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki, ki jih obdeluje upravljalec, bodo dostopni le določenemu seznamu prejemnikov na podlagi potrebe o seznanitvi, oz. če to določajo pravni predpisi, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • oddelke in osebje upravljavca in druge pravne osebe družbe Servier s potrebo po seznanitvi; 
 • dobavitelje in ponudnike storitev upravljavca, zlasti tiste, ki so odgovorni za gostovanje in izdelavo spletne strani, ki bodo morda pozvani, da omogočijo dostop do osebnih podatkov uporabnikov za namene, ki so nujno potrebni za njihovo delo;
 • pristojne organe, kot npr. zdravstvene organe v nekaterih zakonsko določenih primerih.

7. Veljavna zakonodaja

Politika zasebnosti je skladna z zakonodajo Republike Slovenije na področju varstva osebnih podatkov (ZVOP-1) in zakonodajo na ravni EU (Splošna uredba o varstvu podatkov). Vsa nesoglasja bodo predložena pristojnemu sodišču v Ljubljani.

Vsaka uporaba pravil o koliziji zakonov, ki omejuje popolno uporabo zgoraj navedenih predpisov, je s tem izključena. Predpisi zato veljajo za vse uporabnike, ki brskajo po spletni strani in ki uporabljajo vse ali le del njenih funkcij.